Ako nakúpiť výrobky Nitro scooters

 
Vážení zákazníci,

pre kúpu alebo vyskúšanie našich motorových kolobežiek môžete navštíviť našu prodajňu v Bratislave (ulica Prešovská 45). Vyškolený personál Vám bude nápomocný pri výbere vhodného modelu a doplnkov. Vybraný model si môžete zároveň ihneď vyskúšať.

Druhým spôsobom je objednanie tovaru a doručenie kuriérskou službou.
Tovar zasielame cez prepravnú firmu DHL alebo DPD. V prípade objednávky tovaru úhrada prebieha pri prevzatí tovaru - dobierka. Po prijatí objednávky Vás kontaktujeme emailom pre dohodnutie presného dátumu dodania a upresnení objednávky.
 

 

 

DODANIE OBVYKLE DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ OD POTVRDENIA OBJEDNÁVKY.

 

 

 

Balné a prepravné pre všetky modely kolobežiek a trojkoliek je zvyčajne 12,00€ po celom území Slovenskej republiky. Balné a prepravné pre náhradné diely je 4,80€. V prípade náhradného dielu ako batérie, či motor, je cena za balné a prepravné 8,40€.
 

 

 

 

Prosím, prečítajte si Obchodné podmienky:

 

Všeobecné ustanovenia

Týmito podmienkami sa riadia práva a povinnosti strán z kúpnej zmluvy ku každému tovaru (ako samotných výrobkov, tak náhradných dielov), ktoré predávajúci predáva kupujúcemu. Týmito podmienkami je viazaný predávajúci a okamžikom uzavretia kúpnej zmluvy (rozumie sa ako písomnou formou, tak zaslaním objednávky, prostredníctvom elektronických médií - e-mail, web stránka, telefón) aj kupujúci.
Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky predávajúceho.
Pokiaľ nie je kupujúci voči predávajúcemu v postavení spotrebiteľa, pre právne vzťahy z kúpnej zmluvy platia ustanovenia obchodného zákonníka.

 

Objednanie tovaru

a) Kupujúci objednáva tovar alebo náhradné diely na základe ponuky umiestnenej na webovej stránke predávajúceho (www.motokolobezky.eu) a pod uvedenými objednávacími kódmi a názvom tovaru (vrátane udania farby produktu).
b) Predávajúci môže prijať obejdnávku aj iným spôsobom (mail, telefonicky) čo nemá vplyv na platnosť kúpnej zmluvy ale má právo na takto vykonanú objednávku požadovať písomné alebo elektronické potvrdenie tejto objednávky, ktorá sa týmto potvrdením stáva záväznou pre kupujúceho.
c) Kupujúci preberá objednávkou tovaru všetkú zodpovednosť za správnosť objednaného výrobku a za všetky prípadné, náslené škody vzniknuté nesprávnym výberom.
d) Kupujúci je plne zodpovedný za jeho vytvorenú - zaslanú objednávku - tj. aj za objednaný typ, farbu a množstvo.
e) Objednávka je predávajúcim potvrdená najneskôr do 72 hodín a to buď elektronickou formou (e-mailom) alebo telefonicky.
Pokiaľ je zvolené dodanie tovaru na dobierku je o odoslaní tovaru kupujúci informovaný v deň odovzdanie balíka prepravnej spoločnosti.
f) Predávajúci nie je povinný objednávku prijať.

g) V prípade ak kupujúci zadá v objednávke osobný odber a daný objednaný tovar si nevyzdvihne do 7 dní od objednania, objednávka bude po 7 dňoch automaticky stornovaná. 


 

Kúpna cena, splatnosť

a) Kupujúci je povinný predávajúcemu za dodaný tovar uhradiť kúpnu cenu, ktorá je daná cenníkom predávajúceho, platného v dobe prijatia objednávky, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
b) Prodajca je platcom DPH.
c) Pokiaľ je dohodnutá platba na faktúru, potom kupujúci uhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti predávajúceho. Pri omeškaní kupujúceho s platbou za dodaný tovar predávajúcemu nad rámec lehoty splatnosti je kupujúci povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
d) Ceny uvedené na servery www.motokolobezky.eu sú chápané ako návrh kúpnej zmluvy.
e) Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu individuálnu zľavu z ceny uvedenej na internetových stránkach www.motokolobezky.eu
f) V cene tovaru nie je započítaná cena doručenia a balného, pokiaľ to nie je výslovne stanovené u konkrétneho tovaru inak.
g) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Zmena cien bez predchádzajúceho upozornenia a odsúhlasení kupujúcim nie je možná na už potvrdených objednávkach, výnimkou môže byť len v prípade vis maior.

 

Podmienky dodania

a) Predávajúci vynakladá všetkú snahu na rýchly a hladký priebeh vyexpedovania tovaru.
b) Štandardné dodancie podmienky sú nasledujúce (platí pre prípad, že tovar je skladom):
- pri kúpe na dobierku bude tovar odovzdaný prepravnej spoločnosti max. do 7 pracovných dní od obdržania záväznej objednávky (pokiaľ nebude na potvrdení objednácky predávajúceho uvedené inak.) Doba prepravy je následne 1-2 pracovné dni.
- pri osobnom odbere tovaru je produkt odovzdaný len na základe hotovostnej úhrady na mieste. Aby bol produkt v mieste predaja tovaru včas pripravený, je potrebné, aby kupujúci predom informoval predávajúceho o požiadavke na konkrétny model a farbu.
- v prípade ak kupujúci zadá v objednávke osobný odber a daný objednaný tovar si nevyzdvihne do 7 dní od objednania, objednávka bude po 7 dňoch automaticky stornovaná.
c) Pokiaľ nie je požadovaný tovar skladom, je potrebné sa informovať na termín dodania individuálne s kupujúcim.
d) Kupujúci má povinnosť pri prevzatí tovaru potvrdiť doklad o prebratí tovaru. Podpisom kupujúci potvrdzuje kompletnosť a správnosť tovaru bez zjavných poškodení.

 

Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody

a) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom uhradenia celej kúpnej ceny. Do úplného uhradenia kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený tovar predávajúceho zobrať, prenajať ani inak právne fakticky zaťažiť.
b) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom jeho dodania, respektíve prevzatím kupujúceho.
c) Zničenie, strata alebo odcudzenie tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť predávajúcemu dojednanú kúpnu sumu.

 

Záručné podmienky

a) Predávajúci zodpovedá za úplnosť bezchybnosť dodaného tovaru a jeho príslušenstva v dobe dodania.
b) Záručná doba na tovar dodávaný predávajúcemu je stanovená na lehotu 24 mesiacov od dodania kupujúcemu pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v návode na použitie, ak nie je stanovená predĺžená záruka. Záručná doba pre obchodné firmy (právnické osoby, SZČO) je 12 mesiacov. Záručná doba u použitého tovaru je 6 mesiacov na skrytú závadu výrobku. U subjektov poskytujúcich výrobky na požičiavanie - prenájom (požičovne) nie je poskytnutá žiadna záručná doba na výrobky.
c) Podstatnou vadou tovaru je výhradne jeho úplné poškodenie.
e) Popri zákonným nárokom zo závad dodaného tovaru nemá kupujúci žiadny nárok na náhradu ďalšej škody, ušlého zisku ani zmluvnej pokuty.
f) Podmienkou pre bezplatné odstránenia závad v záručnej lehote je použitie tovaru k určenému účelu podľa pokynov predávajúceho respektívne výrobcu, ktoré sú uvedené v priloženom návode k použitiu.
g) Pokiaľ kupujúci alebo iné osoby bez vedomia či poverenia predávajúceho vykonajú opravy alebo iné zásahy na predanom tovare v priebehu záručnej doby, stráca kupujúci právo z poskytnutej záruky.
h) Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Predávajúci rovnako nespokytuje záruku na tovar, ktoré v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmerného namáhania podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na vady tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním kupujúcim.
i) Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za závady z predaného výrobku iba na základe písomne podanej reklamácie (predávajúci zašle kupujúcemi "reklamačný protokol" pre vyplnenie popisu závady a ďalších informácií). Kupujúci je povinný vždy doložiť Záručný list.
j) O reklamácií rozhoduje poverená osoba predávajúceho bezodkladne avšak najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru. V zložitejších prípadoch, kedy nie je možné u predávajúceho rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bez vyjadrenia výrobcu, musí o tomto predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho.
k) Reklamácia neúplného alebo nesprávne dodaného tovaru musí byť čo najskôr vykonaná preukázateľnou formou (písomne alebo e-mailom) priamo predávajúcemu a takýto tovar nesmie byť uvedený do prevádzky.
l) Miestom plnenia záruky je predajňa Predajcu.
 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie pri kúpe tovaru cez internetový obchod (pokiaľ nebola objednávka na IČ)
Kupujúci má právo podľa odstavca 6 novely Občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci zákazníkovy vráti späť odpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom do 14 dní od dátumu doručenia. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predajca vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovy (prepravné, balné, dobierkový poplatok atď.)
Storno objednávky pred dodaním
Za storno objednávky pred dodaním sa rozumie, pokiaľ objednávateľ požiada o storno objednávky pred jej dodaním, resp. pred okamžikom, kedy je zásielka odovzdaná dopravcovi k doručeniu objednávateľovi. Zákazník v tomto prípade neplatí žiadne storno poplatky. V prípade, že predávajúci tovar už preukázatelne naložil prepravcovi, vzniká kupujúcemu nárok na vymáhanie ceny za prepravu diskutovaného tovaru (ku kupujúcemu a späť).


 

Rozhodné právo, riešenie sporov

a) Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim - spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) na strane druhej sa riadia platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
b) Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim - fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nie je spotrebiteľ, na strane druhej sa riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
c) Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú obdidve strany riešiť predovšetkým spoločným jednaním a predovšetkým písomnou formou.
d) Ak nedôjde k urovnaniu sporu vzájomným jednaním medzi obidvoma stranami, bude spor prejednávaný a rozhodnutý podľa platného práva Slovenskej republiky.

 

Záverečné dojednania

Všetky podmienky a sankcie, vrátane zmluvných pokút, sú podľa prehlásenia strán primerané a správne. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie sú dotknuté dojednania o sankciách ani ďalšie dojednania, z ktorých povahy plynie, že majú trvať aj po zrušení zmluvy odstúpením.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2014 do odvolania. 
 
 
 

Reklamačný poriadok

K zaisteniu jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií v našej firme, vydávame nasledujúci reklamačný poriadok:

Článok č. 1 - Práva zo zodpovednosti za závadu veci
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má kupujúci podľa Občianskeho Zákonníka právo túto závadu reklamovať. Výnimku tvorí tovar predávaný za nižšiu cenu so závadou, na základe ktorej bola dojednaná nižšia cena. Takúto závadu nie je možné reklamovať.
 
Podmienkou uznania záruky je predloženie originálu Záručného listu. Bez tohoto bude výrobok opravený len na náklady odberateľa. Zodpovednosť za závady zaniká vtedy, ak nebola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil a o predpokladanej dobe vybavenia.

Článok č. 2 - Lehoty pre uplatnenie reklamácie
Oznámenia o zistených závadách musí kupujúci vykonať u predávajúceho osobne v mieste predajne predávajúceho vyplnením Reklamačného protokolu. V individuálnych prípadoch je možné oznámenia podať písomne (e-mail, dopis). Pri obidvoch oznámeniach musí kupujúci uviesť zistené závady a doložiť foto dokumentácie tovaru.

Článok č. 3 - Odstrániteľné závady
Ak ide o závadu. ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola táto závada bezplatne a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť vadnú vec za nový náhradný diel.

Článok č. 4 - Neodstrániteľné závady
Ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá vedie bráni tomu, aby mohla byť vec riadne užívaná, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide o závady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie závady, po oprave alebo ak ide o väčší počet závad vec riadne užívať. Ak má vec predaná za nižšiu cenu závadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.
 
Článek č. 5 - Miesto plnenia záruky
Miestom plnenia pre riešenie všetkých záručných opráv je predajňa predajcu na adrese Prešovská 45, 821 02 Bratislava

Článek č. 6 - Ostatné ustanovenia
Podmienkou reklamácie je popísanie reklamovanej závady, doloženie tovaru so závadou a návrh kupujúceho, aké riešenie reklamácie požaduje. V záujme zjednodušenia a rýchleho  reklamačného vybavenia predávajúci odporúča kupujúcemu dokladovať ukážky závady (foto) s bližším vysvetlením ich vzniku.
 
 

Motokolobezky.eu  výhradný dovozca a distribútor Nitro scooters pre Slovenskú republiku

FaLang translation system by Faboba