Kúpa a Obchodné podmienky

Vážení zákazníci,

pre nákup či otestovanie našich výrobkov môžete navštíviť našu predajňu v Bratislave - Ružinove (viď kontakt). Náš odborný personál Vám poradí pri výbere vhodného modelu a doplnkov. Vybraný model si môžete súčasne vyskúšať.

Motokolobežku, prípadne doplnok či náhradný diel si môžete objednať aj na dobierku. Tovar zasielame jedným z našich renomovaných partnerov (DHL či DPD). Platba za tovar prebehne pri prevzatí tovaru. Po prijatí objednávky Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, aby sme dohodli dátum odoslania tovaru, prípadne upresnili detaily objednávky. Veľmi dobrým pomocníkom pri výbere vhodého modelu sú video sekcie, prípadne detailné fotografie našich motokolobežiek. 

 

DODANIE ZVYČAJNE DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ OD POTVRDENIA OBJEDNÁVKY.

 
Balné a prepravné pre všetky modely kolobežiek a trojkoliek je zvyčajne 15,00€ po celom území Slovenskej republiky (pre váhové zaťaženie treba posielať v dvoch balíkoch) . Balné a prepravné pre náhradné diely je 5,50€. V prípade náhradného dielu ako batérie, či motor, je cena za balné a prepravné 8,40€. 

Prosím prečítjate si naše Obchodné podmienky:
 

Riešenie sporov (platí od 1.2.2016)

Prípadné spory vznikuté v súvislosti s nákupom v tomto e-shope aj s obchodnými podmienkami tu uverejnenými bude predávajúci a kupujúci riešiť predovšetkým spoločným jednaním.

Kupujúci má právo v prípade, že se nepodarí mezi predávajúcím a kupujúcim spor priamo vyriešiť, zahájiť mimosúdne riešenie tohto sporu. Subjektom príslušným k zahájeniu mimosoudného riešenia tohto sporu je Slovenská obchodná inšpekcia. 

 
 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

 

Nitro scooters SR - Motokolobežky.eu

Ecomove, spol. s r.o.

so sídlom: Staré zahrady 34 Bratislava 2, PSČ 821 05

identifikačné číslo 50281810

1.     Všeobecné ustanovenia

Týmito podmienkami sa riadia práva a povinnosti strán z kúpnej zmluvy ku každému tovaru (ako samotných výrobkov, tak náhradných dielov), ktoré predávajúci predáva kupujúcemu. Týmito podmienkami je viazaný predávajúci a okamžikom uzavretia kúpnej zmluvy (rozumie sa ako písomnou formou, tak zaslaním objednávky, prostredníctvom elektronických médií - e-mail, web stránka, telefón) aj kupujúci.
Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky predávajúceho.
Pokiaľ nie je kupujúci voči predávajúcemu v postavení spotrebiteľa, pre právne vzťahy z kúpnej zmluvy platia ustanovenia obchodného zákonníka.
 
2.     Objednanie tovaru
 
a) Kupujúci objednáva tovar alebo náhradné diely na základe ponuky umiestnenej na webovej stránke predávajúceho (www.motokolobezky.eu) a pod uvedenými objednávacími kódmi a názvom tovaru (vrátane udania farby produktu).
b) Predávajúci môže prijať obejdnávku aj iným spôsobom (mail, telefonicky) čo nemá vplyv na platnosť kúpnej zmluvy ale má právo na takto vykonanú objednávku požadovať písomné alebo elektronické potvrdenie tejto objednávky, ktorá sa týmto potvrdením stáva záväznou pre kupujúceho.
c) Kupujúci preberá objednávkou tovaru všetkú zodpovednosť za správnosť objednaného výrobku a za všetky prípadné, náslené škody vzniknuté nesprávnym výberom.
d) Kupujúci je plne zodpovedný za jeho vytvorenú - zaslanú objednávku - tj. aj za objednaný typ, farbu a množstvo.
e) Objednávka je predávajúcim potvrdená najneskôr do 72 hodín a to buď elektronickou formou (e-mailom) alebo telefonicky.
Pokiaľ je zvolené dodanie tovaru na dobierku je o odoslaní tovaru kupujúci informovaný v deň odovzdanie balíka prepravnej spoločnosti.
f) Predávajúci nie je povinný objednávku prijať.

g) V prípade ak kupujúci zadá v objednávke osobný odber a daný objednaný tovar si nevyzdvihne do 7 dní od objednania, objednávka bude po 7 dňoch automaticky stornovaná. 
 
3.     Kúpna cena, splatnosť
 
a) Kupujúci je povinný predávajúcemu za dodaný tovar uhradiť kúpnu cenu, ktorá je daná cenníkom predávajúceho, platným v dobe prijatia objednávky, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
b) Predajca je platcom DPH.
c) Pokiaľ je dohodnutá platba na faktúru, potom kupujúci uhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti predávajúceho. Pri omeškaní kupujúceho s platbou za dodaný tovar predávajúcemu nad rámec lehoty splatnosti je kupujúci povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
d) Ceny uvedené na serveri www.motokolobezky.eu sú chápané ako návrh kúpnej zmluvy.
e) Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu individuálnu zľavu z ceny uvedenej na internetových stránkach www.motokolobezky.eu
f) V cene tovaru nie je započítaná cena doručenia a balného, pokiaľ to nie je výslovne stanovené u konkrétneho tovaru inak.
g) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Zmena cien bez predchádzajúceho upozornenia a odsúhlasení kupujúcim nie je možná na už potvrdených objednávkach, výnimkou môže byť len v prípade vis maior.
 
4.     Podmienky dodania
 
a) Predávajúci vynakladá všetku snahu na rýchly a hladký priebeh vyexpedovania tovaru.
b) Štandardné dodancie podmienky sú nasledujúce (platí pre prípad, že tovar je skladom):
- pri kúpe na dobierku bude tovar odovzdaný prepravnej spoločnosti max. do 7 pracovných dní od obdržania záväznej objednávky (pokiaľ nebude na potvrdení objednávky predávajúceho uvedené inak.) Doba prepravy je následne 1-2 pracovné dni.
- pri osobnom odbere tovaru je produkt odovzdaný len na základe hotovostnej úhrady na mieste. Aby bol produkt v mieste predaja tovaru včas pripravený, je potrebné, aby kupujúci predom informoval predávajúceho o požiadavke na konkrétny model a farbu.
- v prípade ak kupujúci zadá v objednávke osobný odber a daný objednaný tovar si nevyzdvihne do 7 dní od objednania, objednávka bude po 7 dňoch automaticky stornovaná.
c) Pokiaľ nie je požadovaný tovar skladom, je potrebné sa informovať na termín dodania individuálne s predávajúcim.
d) Kupujúci má povinnosť pri prevzatí tovaru potvrdiť doklad o prebratí tovaru. Podpisom kupujúci potvrdzuje kompletnosť a správnosť tovaru bez zjavných poškodení.
 
5.    Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody 
 
a) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom uhradenia celej kúpnej ceny. Do úplného uhradenia kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený tovar predávajúceho zobrať, prenajať ani inak právne fakticky zaťažiť.
b) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom jeho dodania, respektíve prevzatím kupujúceho.
c) Zničenie, strata alebo odcudzenie tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť predávajúcemu dojednanú kúpnu sumu.
 
6.    Záručné podmienky 
 
a) Predávajúci zodpovedá za úplnosť bezchybnosť dodaného tovaru a jeho príslušenstva v dobe dodania.
b) Záručná doba na tovar dodávaný predávajúcemu je stanovená na lehotu 24 mesiacov od dodania kupujúcemu pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v návode na použitie, ak nie je stanovená predĺžená záruka. Záručná doba pre obchodné firmy (právnické osoby, SZČO) je 12 mesiacov. Záručná doba u použitého tovaru je 6 mesiacov na skrytú závadu výrobku. U subjektov poskytujúcich výrobky na požičiavanie - prenájom (požičovne) nie je poskytnutá žiadna záručná doba na výrobky.
c) Podstatnou vadou tovaru je výhradne jeho úplné poškodenie.
e) Popri zákonných nárokoch zo závad dodaného tovaru nemá kupujúci žiadny nárok na náhradu ďalšej škody, ušlého zisku ani zmluvnej pokuty.
f) Podmienkou pre bezplatné odstránenie závad v záručnej lehote je použitie tovaru k určenému účelu podľa pokynov predávajúceho respektívne výrobcu, ktoré sú uvedené v priloženom návode k použitiu.
g) Pokiaľ kupujúci alebo iné osoby bez vedomia či poverenia predávajúceho vykonajú opravy alebo iné zásahy na predanom tovare v priebehu záručnej doby, stráca kupujúci právo z poskytnutej záruky.
h) Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Predávajúci rovnako nespokytuje záruku na tovar, ktorý v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmerného namáhania podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na vady tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním kupujúcim.
i) Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za závady z predaného výrobku iba na základe písomne podanej reklamácie (predávajúci zašle kupujúcemi "reklamačný protokol" pre vyplnenie popisu závady a ďalších informácií). Kupujúci je povinný vždy doložiť Záručný list.
j) O reklamácií rozhoduje poverená osoba predávajúceho bezodkladne avšak najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru. V zložitejších prípadoch, kedy nie je možné u predávajúceho rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bez vyjadrenia výrobcu, musí o tomto predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho.
k) Reklamácia neúplného alebo nesprávne dodaného tovaru musí byť čo najskôr vykonaná preukázateľnou formou (písomne alebo e-mailom) priamo predávajúcemu a takýto tovar nesmie byť uvedený do prevádzky.
l) Miestom plnenia záruky je predajňa Predajcu.
 
7.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
Odstúpenie pri kúpe tovaru cez internetový obchod (pokiaľ nebola objednávka na IČ)
Kupujúci má právo podľa odstavca 6 novely Občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci zákazníkovi vráti späť odpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom do 14 dní od dátumu doručenia. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predajca vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovy (prepravné, balné, dobierkový poplatok atď.)
Storno objednávky pred dodaním
Za storno objednávky pred dodaním sa rozumie, pokiaľ objednávateľ požiada o storno objednávky pred jej dodaním, resp. pred okamžikom, kedy je zásielka odovzdaná dopravcovi k doručeniu objednávateľovi. Zákazník v tomto prípade neplatí žiadne storno poplatky. V prípade, že predávajúci tovar už preukázatelne naložil prepravcovi, vzniká predávajúcemu nárok na vymáhanie ceny za prepravu diskutovaného tovaru (ku kupujúcemu a späť).
 
8.    Rozhodné právo, riešenie sporov 
 
a) Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim - spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) na strane druhej sa riadia platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
b) Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim - fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nie je spotrebiteľ, na strane druhej sa riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
c) Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú obdidve strany riešiť predovšetkým spoločným jednaním a predovšetkým písomnou formou.
d) Ak nedôjde k urovnaniu sporu vzájomným jednaním medzi obidvoma stranami, bude spor prejednávaný a rozhodnutý podľa platného práva Slovenskej republiky.
 
9.    Záverečné dojednania
 
Všetky podmienky a sankcie, vrátane zmluvných pokút, sú podľa prehlásenia strán primerané a správne. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie sú dotknuté dojednania o sankciách ani ďalšie dojednania, z ktorých povahy plynie, že majú trvať aj po zrušení zmluvy odstúpením.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2014 do odvolania. 
 
10.   Reklamačný poriadok
 
K zaisteniu jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií v našej firme, vydávame nasledujúci reklamačný poriadok:

Článok č. 1 - Práva zo zodpovednosti za závadu veci
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má kupujúci podľa Občianskeho Zákonníka právo túto závadu reklamovať. Výnimku tvorí tovar predávaný za nižšiu cenu so závadou, na základe ktorej bola dojednaná nižšia cena. Takúto závadu nie je možné reklamovať.

Podmienkou uznania záruky je predloženie originálu Záručného listu. Bez tohoto bude výrobok opravený len na náklady odberateľa. Zodpovednosť za závady zaniká vtedy, ak nebola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil a o predpokladanej dobe vybavenia.

Článok č. 2 - Lehoty pre uplatnenie reklamácie
Oznámenia o zistených závadách musí kupujúci vykonať u predávajúceho osobne v mieste predajne predávajúceho vyplnením Reklamačného protokolu. V individuálnych prípadoch je možné oznámenia podať písomne (e-mail, dopis). Pri obidvoch oznámeniach musí kupujúci uviesť zistené závady a doložiť foto dokumentácie tovaru.

Článok č. 3 - Odstrániteľné závady
Ak ide o závadu. ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola táto závada bezplatne a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť vadnú vec za nový náhradný diel.

Článok č. 4 - Neodstrániteľné závady
Ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne užívaná, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide o závady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie závady, po oprave alebo ak ide o väčší počet závad vec riadne užívať. Ak má vec predaná za nižšiu cenu závadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.

Článek č. 5 - Miesto plnenia záruky
Miestom plnenia pre riešenie všetkých záručných opráv je predajňa predajcu na adrese Prešovská 45, 821 02 Bratislava

Článek č. 6 - Ostatné ustanovenia
Podmienkou reklamácie je popísanie reklamovanej závady, doloženie tovaru so závadou a návrh kupujúceho, aké riešenie reklamácie požaduje. V záujme zjednodušenia a rýchleho  reklamačného vybavenia predávajúci odporúča kupujúcemu dokladovať ukážky závady (foto) s bližším vysvetlením ich vzniku.
 
 

                             ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ĎALŠÍCH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

(ďalej jen „Zásady“)

Verzia zo dňa  25.05.2018

 

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornost a spracovávame ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s týmito Zásdami. V týchto Zásadách by sme Vás chceli preto informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používáme.

 

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať spoločnosť Ecomove, s.r.o., IČO: 50281810, so sídlom v Satré záhrady 34, Bratislava 82105 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 110689/B, prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke motokolobezky.eu, v postavení správcu. Ecomove v súčasnej dobe nemá menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. Pre uplatňovanie Vašich práv súvisiach so spracovaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať priamo prostredníctvom našich kontaktných údajov:

-        Poštová adresa: Staré záhrady 34, Bratislava 82105

-        Telefónne číslo: +421 918 535 341

-        E-mail: info@motokolobezky.eu

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME:

 

Ecomove môže ukladať a inak spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb, hlavne pri uzatvorení kúpnej zmluvy s nami prostredníctvom webovej stránky motokolobezky.eu.

Ide tak hlavne o nasledujúce osobné údaje:

-       meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, dodacia adresa, číslo bankového účtu, ďaľšie Vami dobrovoľne poskytnuté údaje, ktoré vyplníte vrámci registrácie alebo vytvorenia objednávky a údaje týkajúce sa prezeraného alebo nakúpeného tovaru.

 

Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, pochádzajú priamo od Vás.

 

 

 

ZA AKÝMI ÚČELMI SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na jeden alebo viac z týchto účelov:

-       Správa a spracovanie Vášho nákupu prostredníctvom e-shopu. Využívame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar, informovať Vás o stave Vašej objednávky alebo vybaviť uplatnené právo na odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy alebo Vašu reklamáciu tovaru.

-       Spravovanie a spracovanie za účelom vytvorenia osobného profilu vrámci našej webovej stránky

-       Zodpovedanie Vášho dotazu zaslaného prostredníctvom kontaktných údajov

-       Zlepšenie kvality našich služieb a vývoja nových

-       Analýza Vašich preferencií a zobrazovania obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám

-       Vymáhanie pohľadávok a uplatňovanie našich práv (napr. pre prípad súdneho sporu týkajúceho sa našich služieb) a

-       Vedenie účtovníckej evidencie a plnenie ďaľších našich zákonných povinností.

 

ČO NÁS OPRÁVŇUJE KU SPRACOVANIU ÚDAJOV?

 

 

Ecomove je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje na základe aspoň jedného z nižšie uvedených oprávnení:

-       Plnenie zmluvy. Najčastejším právnym základom pre zhromažďovanie a spracovanie Vašich osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu. Za týmto účelom ste nám poskytli Vaše osobné údaje, pretože bez ich poskytnutia nejde zmluvu platne uzavrieť a vykonať nákup. Za zmluvu sa v tomto prípade považuje aj zriadenie Vášho osobného profilu vrámci webovej stránky motokolobezky.eu, kde odsúhlasením podmienok dochádza k uzatvoreniu zmluvy. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov tak nejde vytvoriť Váš osobný profil.

-       Splnenie právnych povinností. Najmä vo vzťahu k spracovaniu faktúr a ich spravovaniu dochádza ku spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom splnenia právnych povinností v súvislosti s daňovými a inými právnymi predpismi.

-       Oprávnené záujmy Ecomove. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj pre účely našich oprávnených záujmov. Ide najmä o priamy marketing alebo zaistenie bezpečnosti nášho webu.

 

KOMU MȎŽEME POSKYTOVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE:

Vrámci uvedeného oprávnenia môžeme zároveň predávať/poskytovať Vaše osobné údaje týmto subjektom:

-        Prepravcom, ktorí sú zodpovední za doručenia Vami objednaného tovaru

-        Našim obchodným partnerom, najmä Svätopluk Šrúta

-        Poskytovateľom platobných brán (poskytovatelia platobných kariet)

-        Našim účtovníkom, daňovým a právnym poradcom v súvislosti s uplatnovaním našich práv

Za určitých zákonom stanovených podmienok sme ďalej povinní poskytovať alebo predať Vaše osobné údaje napr. orgánom činným v trestnom konaní (najmä Polícia SR) a ďalším orgánom verejnej správy.

 

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME:

Spoločnosť Ecomove spracováva a uchováva Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú pre vyššie uvedené účely. V prípade spracovania osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu, po dobu, na ktorú bol súhlas udelený (spravidla 3 roky), ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný. Po uplynutí tejto doby Ecomove uchovává Vaše osobné údaje (najmä súhlas, odvolanie súhlasu) v nevyhnutnom rozsahu pre prípadnú obhajobu svojich práv.

V prípade spracovania osobných údajov spracovává a uchovává Ecomove Vaše osobné údaje minimálne po dobu trvania uzavretej zmluvy a do uplynutia zákonných alebo zmluvných premlčacích lehôt a lehôt pre uplatnenie práv z vadného plnenia alebo záruky pre prípadný výkon, určenie alebo obhajobu našich nárokov.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že Vaše osobné údaje sú ďalej uchovávané v prípadoch, kedy to vyžaduje po nás právny predpis a to iba po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi (najmä archivačné lehoty pre účtovníctvo a daňové doklady).

 

AKÝM SPôSOBOM SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ:

 

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré spracovávame, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Zároveň používame bezpečnostné opatrenia, aby, ak je to možné, nedochádzalo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

 

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Právo odvolať súhlas. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred týmto odvolaním. Odvolanie súhlasu zároveň nemá vplyv na spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného oprávnenia, najmä v súvislosti so spracovaním nevyhnutným pre splnenie zmluvy alebo plnení právnych povinností.

Právo na prístup. V súlade s čl. 15 Nariadení GDPR máte právo získať potvrdenie, či a aké osobné údaje sú spracované spoločnosťou Ecomove a získať prístup k týmto osobným údajom vrátane informácií o účele spracovania, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcoch, plánovanej dobe uloženia osobných údajov, existencii práva požadovať výmaz alebo opravu osobných údajov, o práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli získané priamo od Vás a o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Právo na opravu a doplnenie. Máte právo požiadať Ecomove, aby opravil Vaše osobné údaje, pokiaľ sú nepresné, alebo ich doplnil, ak sú neúplné.

Právo na výmaz / Právo byť zabudnutý. Máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, ak sú pre to dané zákonné predpoklady. Najmä v prípadoch, kedy osobné údaje nie sú potrebné pre vyššie uvedené účely, alebo ste odvolali súhlas, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu a zároveň my nie sme povinní naďalej spracovávať Vaše osobné údaje pre splnenie právnych povinností alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania. Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Ecomove, pokiaľ a) budete popierať presnosť osobných údajov (a to po dobu overenia ich presnosti), b) bude spracovávanie protiprávne a požiadate o obmedzenie použitia osobných údajov, namiesto ich výmazu, c) Vaše osobné údaje budete potrebovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, ak ich už Ecomove nebude potrebovať pre účely ďalšieho spracovania, alebo d) pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu založenému na právnom titule pre účely našich oprávnených záujmov (najmä v súvislosti s priamym marketingom).

Právo na prenositeľnosť osobných údajov. Ak o to požiadate spoločnosť Ecomove, predá Ecomove Vaše osobné údaje priamo inému správcovi, alebo máte právo ich získať v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo vzniesť námietku. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobnýh údajov na základe nášho oprávneného záujmu, ktoré sleduje spoločnosť Ecomove, najmä v súvislosti s priamym marketingom.

Automatizované individuálne rozhodnutie. Máte právo na to, aby ste neboli predmetom rozhodnutia založenom výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane vytvárania profilov, ktoré má na Vás právne účinky alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje. Také právo však nebude možné uplatniť v prípade, že je rozhodnutie nevyhnutné pre uzavretie alebo uplatnenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Ecomove; je právom povolené používanie pre Ecomove za predpokladu, že stanoví opatrenia na ochranu svojich práv, slobôd a oprávnených záujmov; alebo sa zakladá na Vašom výslovnom súhlase.

Právo podať sťažnosť. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

KEDY MȎŽETE VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU A ČO TO ZNAMENÁ:

Podľa čl. 21 Nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ dochádza ku spracovaniu na základe oprávnenia pre splnenie povinnosti vykonávanej vo verejnom záujme alebo je to nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Ecomove. V prípade Ecomove, tak môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu. Pokiaľ by ste si nepriali, aby sme Vám naďalej zasielali naše obchodné ponuky alebo iný newsletter v súvislosti s priamym marketingom, môžete kedykoľvek vzniesť proti tomuto námietku a my už nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať za týmto účelom a ďalšie obchodné ponuky Vám už nebudeme zasielať. Námietku môžete vzniesť jej zaslaním na e-mailovú adresu info@motokolobezky.eu  alebo kliknutím na odkaz uvedený vrámci každej elektronickej obchodnej ponuky týkajúcej sa informácie, že si už neprajete ďalej zasielať naše obchodné ponuky.

 
 
 
Motokolobezky.eu  výhradný dovozca a distribútor Nitro scooters pre Slovenskú republiku